هنر مسگری مس بعد از سنگ و چوب جزء قدیمی ترین آثاری است که از گذشتگان دور به جای مانده است و می توان آن را به عنوان یکی از دیرینه ترین آثار به جا مانده از تاریخ نیاکانمان مشاهده کرد که امروزه در انواع ظروف و وسایل کاربردی آن زمان در موزه ها نگهداری می شود . تاریخچه مسگری قدمت این…