سفالگری سفالگری به هنر ساختن ظروف با گل گفته می شود و به ظرف ساخته شده سفال می گو یند . از معروف ترین ظروف سفالین می توان به کاسه و پیاله اشاره کرد . پیش از رواج شیشه سفال ها رایج ترین ظروف بشر می بودند . مرغوب ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس می باشد که به دلیل وجود…