هنر رودوزی رودوزی سنتی هنر زیبا کردن پارچه های ساده با نخ های ابریشمی و رنگی می باشد . بشر بعد از تولید پارچه که از آن برای نیاز های ابتدایی خود مانند پوشش یا حفاظت از سرما یا گرما استفاده می کرد آن را از حالت ساده در آورد و به آن زینت بخشید . این رودوزی ها با توجه به…