حصیر بافی حصیر بافی به معنی بافت رشته های حاصل از الیاف گیاهی ( سلولزی ) به کمک دست و ابزار ساده دستی است که طی آن محصولات مختلفی مانند زیر انداز ، سفره ی حصیری ، انواع سبد ، انواع ظرف و … تولید می شود . حصیر بافی خود شامل بامبو بافی ، مروار بافی ، ترکه بافی ، چم…